Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

KEF elnök: Dr. Horváth József alpolgármester

KEF társelnök: Kupi Andrea Éva intézményvezető

KEF titkár: Kriskó Bianka intézményvezető-helyettes 

2000. decemberében az országgyűlés elfogadta a „Nemzeti Stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására” című dokumentumot, ami hivatottá vált összefoglalni a hazai kábítószer probléma kezelésével kapcsolatos irányelveket, célkitűzéseket, intézkedéseket.

A Nemzeti Stratégiában szereplő elképzelések egyik fontos eleme a helyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) létrehozása, mely célkitűzés mára már országos szinten megvalósult. A KEF-ek feladatának többek között a közösségen belüli adatfeltárást, helyzetértékelést, információáramlás biztosítását, a szükséges feladatok feltérképezését, javaslatok megfogalmazását, a helyi szereplők munkájának összehangolását, az országos programokhoz való csatlakozást jelölte meg.

Ennek értelmében Ajkán 2005. június 28-án megalakult a helyi KEF, melynek szervezési és adminisztrációs tevékenységét kezdetben a Térségi Családsegítő és Gondozási Központ, majd 2013. július 1-től intézményi átszervezés miatt a Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látta el. 2016. január 1. napjától ismételt intézményi átszervezés miatt jelenleg az Ajkai Csalás- és Gyermekjóléti Központ látja el.  

2005. november végére elkészítettük „Ajka Város Stratégiája a Kábítószer-probléma megelőzésére” című dokumentumunkat, melyben rövid (2006), közép (2007) és hosszú távú (2010) céljainkat fogalmaztuk meg.

A Stratégiát 2010 évben értékeltük, összességében megállapítottuk, hogy a kitűzött célok megvalósítása nagymértékben teljesült. Elsősorban a közösségi együttműködés és a prevenció területén értünk el jelentősebb eredményeket.

Az új Stratégia elkészítését megelőző felmérésünk eredményeként megszületett „Az ajkai általános- és középiskolás fiatalok attitűdváltozásainak komplex vizsgálata, prevenciós szükségletek és igények” tanulmány.

Ajka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 14-én megtartott ülésén elfogadta a 2010-2018 időszakra készített „Ajka Város Stratégiája a kábítószer-probléma megelőzésére” című dokumentumot.

Stratégiánk célkitűzései:

A közös munkába igyekeztünk eddig is minden olyan szervezetet bevonni, akik érintettek a probléma megelőzésével és kezelésével kapcsolatos feladatokban. Célunk, hogy ez az együttműködés folyamatos és hatékony legyen. Fontos tevékenységünkre nézve, hogy további szervezeteket is bevonjunk a közös munkába (pl. egyházak), szélesítve ezzel a társadalmi összefogást településünkön.

Tevékenységünk elengedhetetlen része a jövőben is, hogy a lakosságot folyamatosan és hitelesen tájékoztassuk a témában, a helyi társadalom váljon érzékennyé az ügy érdekében, és váljon bevonhatóvá a hatékony kezelésbe.

Célunk továbbá, hogy a prevenciós tevékenység a színtereken lévő csoportok szükségleteire adjon adekvát választ, ennek szükségességét felmérésünk eredményei is alátámasztják.

Fontosnak tartjuk, hogy a KEF központi információs, tanácsadói bázisként működjön, ehhez rendelkezzen kialakult struktúrával, feladattervvel, legyen szakmailag meghatározó tényező a városban.

A KEF – tagokkal a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározottak alapján évente legalább négy alkalommal tartunk megbeszéléseket, melyeket minden esetben a programok megszervezéséhez, valamint az aktualitások megbeszéléséhez igazítunk. Egyeztetjük a készülő programokat, elosztjuk – önkéntes vállalás szerint – az aktuális feladatokat. A Fórum tagjai az összejövetelekkor gyakorlati kérdéseikre is választ kaphatnak, egymás segítésével van lehetőség a továbblépésre, a problémák megbeszélésére. Lehetőség nyílik a továbbképzések, szakmai konferenciák információinak továbbadására is. A közös tevékenység hatékonyságának és eredményességének érdekében fontosnak tartjuk, hogy a Fórum tagjai rendszeres kapcsolatban álljanak egymással, megosszuk információinkat az aktuális szakmapolitikai változásokról, gyakorlati kérdésekről, annak érdekében, hogy a Fórum betölthesse koordinációs szerepét a városban.

A helyi médián keresztül folyamatos az információáramlás a KEF működéséről, programjairól. Városunkban heti rendszerességgel jelenik meg az Ajkai Szó című helyi lap, melyben aktuális programjaink, törekvéseink szerepelnek. A programok meghívóit közzétesszük a helyi televízióban is.